osh posh cosh

nyooooooooooooooor i nyored twodayeeeeeeeeeeeee ande iye luv pwoon (prune) bwother (broth) Goode day osh posh cosh i luv uuuuuuuuuu so mush (much) and i totalllly luv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bye bye no byee bubya byeeeee no hello hi osh bosh cosh i boasted that i seed (snape means saw) a snailee (snail) cat food and milaka (milk) for bwekfast (breakfast) your woyal (royal) majesty

The End

1 comment about this story Feed