بازار (Farsi)

 

شمولخطر

پیچکاریصبحازصبح.

آراموآرام.

خونمیلرزد.

سوکتی, نفسگذاشته.

نفسضعیف.

دنیادرزمینمناست.

منمیروماینجاباریزاینده.

منیکمشهورمدیر.

زندهیازندهرفت.

The End

0 comments about this story Feed