برېښېد نه د ځواک (Pashto)

سازمان مخصوص

عمومي هم احساسي

دمڼې وړ محاسب

نرم اوپوست ګرانښت

لاس پوڅی حکومت

هيڅکله بیا افغان

-----------------------------------------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed