خود بېنئي (Pashto)

خود بېنئي

احساس د وزن .

دپښتني خود بېنئي.

ڎوند ژوند

خطر نکی ژوند

ورڎيدلې  تولو شناخت لرئ    

پښتنو دي خود بينئۍ 

او ايله

By Mohammad Nashir

The End

0 comments about this poem Feed