אידיש חוקרים. (Hebrew)


כוח.

דם

פראי רעידות אדמה.

גרמנית גאוה.

פלשתינאי מאבק.

חם דם

-----------------------------------------------------------------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed