Διαγράφω-δέντρο (Greek)

Κατανάλωση φασιστής.

Εύθυμος Χριστούγεννα!

Χριστι εξεγείρομαι.

Σώμα από φωτεινός - μπλε.

Απόβλητα κάδος.

Καλωσορίζω σε ζωή.

The End

2 comments about this poem Feed