واقعی (Farsi)


این فضا است.
مادی
زنگ های کلیسا.
در دخیلی خطر است.
صدای نفسانی.
فارسی الفبا درهم است.
کلمه توجه نیست.
فضای متری.
ما واقعی هستیم.
شعر - محمد ناشر

The End

2 comments about this poem Feed