رقم ۱ (Farsi)

هات میل
Numero une..
دیجیتالی
در بیماری شفاخانه هستن.
Numero deux.
بدمینتون از خسارت.
اگر تو فارسی الفبا نمی فهمی.
محکوم تو است.


====================================================

The End

0 comments about this poem Feed