تفاوت جنس است. (Farsi)Mature

کوشلک میگه، این جنسی من است.
کشلک جنس ماب است..
کشلک همجنس هست؟
دیگر چی بگیم؟
خسلک دوستم است.
کشلک دربینی دو دنیا.
این کشلک همجنس نیست!
این جهتی شما؟
تفاوت جنس است.

=================================================

=================================================

-------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed