گذشته از پیش،پرسیده! (Farsi)

21/03/2012


کامپیوتر!
تفسیری تیروئید برای سیاسی کار.
مختلف افغان و ایرانی بیسکویت خوردن.
در حالی مرگ!
فرانسوی گوشی کلان شنیدن.
آزادی!
تازه.
تیروئید برای زندگی، خلاصه نمیشه.
گذشته!

The End

0 comments about this poem Feed