خنده دار عمامه (Farsi)

خنده دار عمامه

 

افغان مرد نشسته آنجا.

چهار زانو.

نه شسته برای روز.

خذده دار عمامه.

جايی که است من کباب؟

او میگويد.

جايی که است من زن​؟

او میگويد.

جايی که است من خانواده؟

او میگويد.

آنها رفت به دنبال برای خودرا بو.

The End

0 comments about this poem Feed