کذب (Farsi)

کذب

محمد نشر

 

شاعرانه صدا.

زندگی از همه چيز زندگی.

عطا به من آرزو.

عالی بودن.

دادن به من زندگی.

زندگی از کم ارزش.

يک من می تواند دنبال کردن.

باور به به من.

برای بهتر.

The End

0 comments about this poem Feed