سلام افغانستان (Farsi)

چی گفتن آقای افغان.
من شما آقا شود.
نانی من بیتی.
ماهی تهم.
خوب دوستی من.
من افغان استم, باری زندگی من.
آقا افغان, تشکر.
آقای افغانستان.

-------------------------------------------------

------------------------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed