خسارات از مرد. (Farsi)

بزرگ منش کل.

تماسی

احترام

بزرگ مرد

جلد سواد

در مسلسل.

پارزیگاری.

شغل

کار

پرستش

محمد نشر

-----------------------------------------------------------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed