حسادت از قدیمی نسل! (Farsi)

 

حسادت از قدیمی نسل!

قدیمی نسل جنگ

سهم غذا 

جدید نسل آنها شد قدیمی آرزو.

نو نسل نمیتواند خواندن فارسی.

چرا انجام آنها جنگ؟

قدیمی نسل مرگ

هیچ کس پشتیبانی برای افغانستان علت.

جنگ، جنگ، جنگ!

قدیمی نسل مرگ.

The End

0 comments about this poem Feed