این افغانستان است. (Dari)

دختری قشنگ در دروازه طاق طاق مزنه.

چی بگیم برش، دلی من باد مشا هردافا من ایچ پول ندارم.

این افغانستان است.

پدری من در دسته تالیبان مرده.

این افغانستان است.

برادری من در دسته روسیه مرده.

این افغانستان است.

زنها من میگو جنگ خالص شد.

تشکر نه از افغانستان، تشکر از کسه افغانستان.

The End

0 comments about this poem Feed